Video

ശ്രീ ശ്രീ ശ്രീക്കുട്ടി

ശ്രീ ശ്രീ ശ്രീക്കുട്ടി
നല്ല ശബ്ദം. നല്ല സൗന്ദര്യവും, നല്ല പെരുമാറ്റവും. കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ആരും ഇഷ്ട്ടപെട്ടു പോകും 😂😂💞💞💞💞💞